logo Send en email
   
KUNSTFORENINGEN .
UDSTILLINGER .
FOREDRAG/GALLERI .
BESTYRELSEN .
VEDTÆGTER .
GEVINSTER .
STRATEGI .
PRIVATLIVSPOLITIK .
 
BLIV MEDLEM

 

 

 

 

Regler for indkøb og bortlodning af kunstværker

1.
Bestyrelsen forestår modtagelse og indkøb af kunstværker til for-eningen og sørger for, at værkerne er forsikrede i perioden, indtil bortlodningen har fundet sted.

2.
Bortlodning af modtagne/indkøbte kunstværker sker hvert år i for-bindelse med den ordinære generalforsamling. Genstandene skal være tilgængelige for foreningens medlemmer en time før general-forsamlingen. Der skal tilgå hvert medlem en oversigt over de kunstgenstande, der indgår i lodtrækningen. Denne oversigt
tilsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

3.
Hvert medlem, der har indbetalt kontingent for hele det foregående medlemsår, som er aprilåret, deltager i lodtrækningen med et lod. Et medlem, hvis lod ikke udtrækkes, får et ekstra lod for hvert år, indtil udtrækning finder sted. Herefter begyndes igen med et lod. Der kan kun udtrækkes en gevinst pr. medlem i den enkelte lodtrækning. Såfremt der herudover udtrækkes lodder opsamlet fra tidligere år, skal der ses bort fra disse, og ny udtrækning foretages. Sådan fortsættes, til alle udstillede kunstværker er udtrukket.

4.
De medlemmer, der udtrækkes, har lov til at vælge blandt kunstværkerne i den rækkefølge, hvori lodtrækning foretages. Kun medlemmer, der er til stede eller er repræsenteret ved fuldmagt, får tildelt gevinster ved lodtrækningen. Som ved generalforsamlingen kan hvert medlem dog højst medbringe én fuldmagt. Bliver et medlem, der ikke er til stede eller ikke har givet fuldmagt til et andet tilstedeværende medlem ved bortlodningen udtrukket, beholder medlemmet optjente lodder, og fortsætter optjeningen.
5.
Hvad der af den ene eller anden årsag måtte tilfalde foreningen af kunstgenstande eller andet uden indflydelse  på foreningens midler i øvrigt, kan bortloddes som ekstra gevinster. Ved bortlodningen af ekstragevinster deltager kun de medlemmer, der er fysisk til stede, og som ikke er tildelt ordinære gevinster ved omhandlede bortlodning.

6.
Disse regler er besluttet på bestyrelsesmødet den 11. marts 2014.

Klik her for reglerne i word.doc
  til toppen
GEVINSTER